Arah Consulting, d.o.o.,

Večna pot 11,
SI - 1111 Ljubljana
TEL: + 386 1 256 17 23
GSM:+ 386 41 610 899
EMAIL: arah.consulting@eunet.si
ID za DDV: SI17832543

Posameznikom in družbam, predvsem iz Evrope, Združenih držav Amerike in Japonske, svetujemo glede poslovanja v Sloveniji in s slovenskimi partnerji, strankam iz Slovenije pa pri nastopu v tujini.

Poslovno sodelujemo z odvetniško pisarno dr. Metke Arah, 1111 Ljubljana, Večna pot 11.

Historiat

Historiat družbe Arah Consulting, gospodarsko svetovanje, d.o.o.

01.01.1989 - Dva prelomna zakona, Zakon o podjetjih in Zakon o tujih vlaganjih, ki omogočita ustanavljanje zasebnih družb, po več desetletjih socializma dokončno izpodrineta sistem, zasnovan na družbeni lastnini.

10.03.1989 - Mag. Janko Arah iz Slovenj Gradca, dr. Roland Grilc iz Celovca v Avstriji, dr. Šime Ivanjko iz Maribora, Goran Kanalec iz Ljubljane in mag. Miroslav Odar iz Radovljice sklenejo pogodbo o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo, katere firma se prvotno glasi "Interconsulting, podjetje za gospodarsko svetovanje, Ljubljana, Titova 38, d.o.o.".

Osnovni kapital družbe znaša ob ustanovitvi 25.000.000,00 dinarjev. Predmet poslovanja družbe obsega naslednje dejavnosti: ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve, predvsem gospodarsko in pravno svetovanje, organiziranje seminarjev ter posvetov in založniško dejavnost, storitve raziskovanja, zavarovalnih posrednikov in agentov, marketing, ekonomsko propagando in reklamo ter posredovanje transportnih storitev.

01.04.1989 - Družba je s sklepom Srg 357/89 vpisana v sodni register Temeljnega sodišca v Ljubljani, Enote v Ljubljani, v vložek številka 1/2058/00.

10.05.1989 - Zvezni sekretariat za ekonomske odnose s tujino v Beogradu izda sklep 08/14 št. 6055/1, s katerim ugotavlja, da pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo izpolnjuje pogoje iz 22. člena Zakona o tujih vlaganjih; pogodba je vpisana v register pod št. 14/I.

28.08.1989 - Iz družbe izstopi družbenik Goran Kanalec, odvetnik, in svoj poslovni delež prenese na Zdenko Zavadlav iz Nove Gorice. Razlog za izstop: bojazen, da bo Odvetniška zbornica Slovenije sprožila postopek za odvzem njegove odvetniške licence zaradi udeležbe v kapitalski družbi. Odstop poslovnega deleža in pristop nove družbenice je registriran v sodnem registru, dne 4.9.1989, s sklepom Srg 1111/89.

31.08.1989 - Firma družbe se spremeni v Arah Consulting d.o.o., s sedežem v Kardeljevi ulici 8; spremembi sta vpisani v sodnem registru, dne 19.10.1989, s sklepom Srg 1325/89.

15.09.1989 - Iz družbe izstopi dr. Miroslav Odar in svoj poslovni delež prenese na mag. Janka Araha.

22.11.1989 - Mag. Janko Arah postane večinski lastnik družbe.

23.03.1990 - Družba razširi dejavnost na financni inženiring, borzno svetovanje, financno svetovanje, kadrovsko svetovanje, posredovanje in komercialne posle pri uresničevanju prometa blaga in storitev ter na opravljanje zunanjetrgovinskih poslov. Povečanje osnovnega kapitala in razširitev dejavnosti je vpisana v sodni register, dne 31.05.1990, s sklepom Srg 4179/90.

14.04.1994 - Osnovni kapital družbe se poveča na 4.359.000,00 SIT. Zaradi uskladitve z Zakonom o gospodarskih družbah družbeniki sprejmejo družbeno pogodbo. Te spremembe in spremembe firme (odtlej kraj in ulica nista več njena sestavna dela) so v sodnem registru vpisane, dne 28.11.1994, s sklepom Srg 94/03025.

06.05.1997 - Sedež družbe je premeščen v nove poslovne prostore na Večni poti 11 v Ljubljani. Pretežni del uskladitve dejavnosti s predpisano standardno klasifikacijo je vpisan 04.09.1997 s sklepom Srg 97/02609, preostali del dejavnosti pa dne 10.6.1998, s sklepom Srg 97/07400, v zvezi s sklepom Višjega sodišca v Ljubljani z dne 18.12.1997, opr.št. IV Cpg 91/97.

25.11.2011 - Vsi manjšinski družbeniki odsvojijo svoje poslovne deleže družbi, ki združi svoj obstoječi poslovni delež v nov delež v višini 9.7117 % osnovnega kapitala družbe. Družbenik razreši dotedanjega direktorja družbe g. Janka Araha in ga imenuje za prokurista, za direktorja družbe pa imenuje g. Bora Araha. Ti sklepi so vpisani v sodni register dne 28.11.2011 s sklepom Srg 2011/46068.